Tax shift: bijkomende stimuli voor het familiebedrijf

De federale regering heeft een finaal akkoord over de verdere modaliteiten van de tax shift. In dit akkoord krijgen een aantal aangekondigde maatregelen concrete invulling. Maar er worden ook extra inspanningen gedaan om de economie, en dus ook het familiebedrijf, extra zuurstof te geven.

Competitiviteit van het familiebedrijf

De maatregelen om de competitiviteit aan te zwengelen zijn van diverse aard en richten zich voornamelijk op een lastenverlaging en maatregelen voor zelfstandigen en kmo’s.

Sociale bijdragen

De al aangekondigde vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid die stelselmatig van 33% naar 25% zullen dalen, werd uitgebreid met een aantal extra maatregelen.

Ook voor lonen waarvoor de werkgeversbijdragen nu al onder de 25% liggen, zullen deze bijdragen met gemiddeld 4% dalen, afhankelijk van het effectieve bruto-maandsalaris.

Bovendien wordt ter ondersteuning van startende ondernemingen bij een eerste aanwerving voorzien in een volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen in de periode tussen 1.01.2016 en 31.12.2020.

Door deze bijkomende vrijstelling wordt de al bestaande vermindering voor de eerste vijf aanwervingen, verschoven naar de 2de tot de 6de aanwerving en zal hier bovenop vanaf 2017 nog een hogere vermindering worden toegekend voor de 3de tot 6de aanwerving.

Bijkomend wordt nu ook voorzien in een daling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen van 22% naar 20,5%. Deze vermindering zal in 3 fasen worden doorgevoerd, namelijk een daling naar 21,5% vanaf 2016, een daling naar 21% in 2017 en tot slot naar 20,5% in 2018;

Investeringsaftrek

Naast de al aangekondigde verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa, wordt nu ook een verhoging van de investeringsaftrek aangekondigd voor zogenaamde “productieve investeringen”. Dit zijn courante investeringen die verband houden met de economische activiteit van het familiebedrijf: aankoop van een voertuig, machines en installaties, onroerend goed…).

Voor deze ‘productieve’ investeringen stijgt het tarief van de investeringsaftrek van 4% naar 8% vanaf 1 januari 2016 voor kmo-vennootschappen en van 3,5 naar 8% voor de familiale ondernemers die actief zijn als natuurlijk persoon.

Verhoging van de koopkracht

Om de koopkracht van de familiale ondernemer, zijn werknemers en last but not least zijn cliënten te verhogen voorziet de federale regering in een aantal ingrepen in de personenbelasting:

  • Een verhoging van het plafond voor forfaitaire aftrek van beroepskosten tot 4.210 Eur., vanaf beroepsinkomsten 2016;

  • Een hogere belastingvrije som;

  • Een aanpassing van de belastingschijven en tarieven:

    • Afschaffing van het 30% tarief: deze inkomensschijf (8.711EUR -12.400 EUR) komt in het 25%-tarief terecht, wat ook een kleine besparing betekent op de gemeentebelasting.

    • Het optrekken van de ondergrens van de inkomensschijf van 45%-tarief, waardoor belastingplichtigen minder snel in deze belastingschijf terecht komen;

  • Versterking van de werkbonus: dit werd al ingevoerd met de programmawet van 10 augustus 2015.

Hierdoor stijgen alle lonen geleidelijk om tegen 2019 uit te komen op een extra nettoloon dat varieert afhankelijk van het bruto-beroepsinkomen.

Financiering van de Tax shift

Om dit alles te financieren – en te anticiperen op het begrotingstekort – worden een aantal aangekondigde maatregelen (versneld) ingevoerd.

Zo worden de verhoogde accijnzen op diesel en alcohol al vanaf 1 november van dit jaar ingevoerd om het begrotingstekort weg te werken.

Daarnaast stijgen ook de accijnzen op tabak en komt er in 2016 een gezondheidstaks op gesuikerde dranken onder de vorm van accijnzen.

Verder wordt voorzien in een en permanent systeem van fiscale regularisatie, waarbij een oplopend boetesysteem er moet voor zorgen dat fiscale regularisaties sneller worden doorgevoerd.

Ook de aangekondigde speculatie-taks op opbrengsten uit een ‘snelle’ realisatie van aandelen, krijgt stilaan vorm. Vanaf 2016 zal een taks van 27 % worden geheven op de meerwaarde die particuliere beleggers realiseren op beursgenoteerde aandelen die zij binnen de zes maanden na aankoop verkopen.

(Johan Vandenbroeck, BDO Belgium)

Wij volgen de evolutie van de tax shift op de voet en informeren u graag via deze blog bij elke update. Voor meer info kan u ook terecht op de website van BDO