Familiecharter en aandeelhoudersovereenkomst: a tale of two documents

Sofie Lerut

In onze praktijk krijgen we geregeld de vraag waarom een familiecharter en een aandeelhoudersovereenkomst naast elkaar nuttig of nodig zouden zijn. Kunnen we bijvoorbeeld de juridische afspraken niet meteen opnemen in het familiaal charter? We lichten hierna de belangrijkste verschillen én de complementariteit tussen beide documenten toe.

Het doel van beide documenten is verschillend:

  • Het familiecharter wordt soms de grondwet van de familie genoemd, waarin fundamentele afspraken en spelregels binnen de bedrijfsfamilie worden neergeschreven. Het fundamentele doel hiervan is de eenheid en cohesie binnen de bedrijfsfamilie te bevorderen en tot een gedeelde eigenaarsvisie te komen.
  • Een aandeelhoudersovereenkomst heeft tot doel specifieke juridische afspraken uit te werken, om de belangen van de aandeelhouders te vrijwaren en de juridische gevolgen van bepaalde gebeurtenissen of beslissingen duidelijk te regelen.

Bijgevolg is ook de inhoud totaal verschillend:

  • In het familiecharter zal de eigenaarsvisie het vertrekpunt vormen: de identiteit en waarden, ambitie en verwachtingen van de bedrijfsfamilie. Andere klassieke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: carrières en vergoedingen van familieleden, afspraken op het vlak van de governance van de familie en van het bedrijf, communicatie en conflicthantering, en vorming van next gen familieleden.
  • In een aandeelhoudersovereenkomst worden de rechten en plichten van aandeelhouders (familieleden, maar soms ook niet-familieleden) duidelijk uitgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld gaan om stemafspraken, overdraagbaarheidsbeperkingen (voorkooprechten, volgrecht/volgplicht) of exitregelingen. Er is natuurlijk soms wel een raakvlak met het familiaal charter: een charter kan bijvoorbeeld een principeafspraak bevatten omtrent de mate van beslotenheid van de eigendom, terwijl deze beslotenheid dan juridisch vorm krijgt in de aandeelhoudersovereenkomst (of in statuten).

Ten slotte is er ook een verschil in juridische slagkracht:

  • Aangezien in de aandeelhoudersovereenkomst juridische aspecten worden geregeld, is dit document ook juridisch bindend. Veelal zullen er ook clausules voorzien worden omtrent de situatie waarin de overeenkomst zou geschonden worden.
  • Het familiaal charter heeft daarentegen weinig tot geen juridische slagkracht (althans in de mate men er geen juridische afspraken in opneemt, die zouden wél juridisch bindend kunnen zijn).

Toch is het charter niet minder belangrijk voor de bedrijfsfamilie, wel integendeel. Niet te onderschatten is immers het belang van het proces dat voorafgaat aan het opstellen van een familiecharter. Voor sommige bedrijfsfamilies is het de eerste keer dat over bepaalde van deze onderwerpen een echt gesprek wordt gevoerd. Het belang van familiale cohesie en een eensgezinde visie voor de familie én voor het bedrijf kan moeilijk overschat worden.

Het gaat dus om twee totaal verschillende documenten, die echter beiden hun plaats kunnen hebben in de governance van het familiebedrijf, afhankelijk van wat de familie en wat de aandeelhouders wensen te regelen. Beide documenten zijn complementair en kunnen zekere raakvlakken hebben, maar vermenging van de inhoud ervan is niet aangewezen.

Terug naar het overzicht

Opvolgersscan

Als eigenaar/bedrijfsleider van je familiebedrijf heb je wellicht het liefst dat één of meerdere kinderen op een bepaald moment het roer overnemen.

Maar hoe bepaal je als ouders objectief of je kinderen hiervoor aangewezen zijn? Patrick De Schutter ontwierp hiervoor de Opvolgersscan.

Een niet-familiale CEO: zes aandachtspunten

Samenwerken met een niet-familiale CEO loopt niet steeds van een leien dakje.

Jozef Lievens stipt 6 factoren aan die het aantrekken van en de samenwerking met een externe CEO kunnen maken of kraken.

Meer weten?

Vier soorten governance in het familiebedrijf

Er wordt vaak beweerd dat governance in familiebedrijven complexer is dan in niet-familiebedrijven. Dat is ongetwijfeld juist. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat een familiebedrijf bestaat uit een aantal componenten die elk een aparte soort governance vereisen.

Volgens Jozef Lievens zijn er vier soorten governance vereist :

  • ownership governance
  • business governance
  • family governance
  • wealth governance
Lees meer

Raad van bestuur of raad van advies

Veel familiale ondernemers stellen zich de vraag of ze beter met een echte raad van bestuur of met een raad van advies van start gaan. Volgens Sofie Lerut hebben beide pistes zekere voordelen, maar er zijn belangrijke verschillen.

Lees meer