Governance
Familie

Het beste uit uw raad van bestuur halen: het nut van periodieke evaluaties

In eerdere blogs bepleitten wij al de voordelen van een actieve raad van bestuur met externe leden, en gaven we enkele tips mee voor de opstart van een actieve raad van bestuur. Eens uw raad van bestuur actief is, verdient het echter ook aanbeveling deze op geregelde tijdstippen onder de loep te nemen en, waar nodig, de werking of samenstelling ervan bij te sturen. Alleen zo haalt u het beste uit uw raad van bestuur.
Opvolging
Familie

Tendens in de Opvolgersacademie: jonger en mondiger

Dit jaar organiseerde het IFB opnieuw de Opvolgersacademie, een programma gericht op de jonge generatie van families met een familiebedrijf. In de loop van het traject wordt met deze potentiële opvolgers in interactieve sessies gewerkt rond een aantal kernvragen: wat is opvolging eigenlijk? Wat komt er zoal kijken bij dat proces? Wat wordt verwacht van een opvolger? Hoe verloopt de opvolging praktisch? Hoe kan je goede afspraken maken, binnen het bedrijf en binnen de familie? En hoe doen anderen het?
Governance
Familie

Welke kwaliteiten zoekt u in een externe bestuurder?

In een vorige blog beschreven we de voordelen van een actieve raad van bestuur met externe leden. Onder externe bestuurders verstaan we bestuurders die niet behoren tot het management van de onderneming, noch tot de controlerende aandeelhouder (Code Buysse III).
Governance
Familie

Van papieren raad van bestuur naar actieve raad van bestuur

Nog heel vaak zien we familiebedrijven waar de raad van bestuur enkel pro forma bestaat, de zogenaamde 'papieren raad van bestuur'. Men beperkt zich dan tot het vervullen van de wettelijke formaliteiten, hetgeen neerkomt op ondertekening van een aantal documenten die door de accountant werden voorbereid. Dit komt het meest voor wanneer het familiebedrijf nog volledig in handen is van een controlerende eigenaar, die erg autonoom handelt. De eigenlijke beleidsbeslissingen worden in deze situatie veelal door hem en door hem alleen genomen.
Governance
Familie

De opstart van een raad van advies of actieve raad van bestuur? Deel informatie!

Familiebedrijven die overwegen van start te gaan met een raad van advies of een actieve raad van bestuur met externen, stellen soms de vraag of de externe die deel zal uitmaken van de raad van advies of raad van bestuur wel voldoende kennis zal hebben over het bedrijf, de sector, de markt e.d.m. “Want alleen wijzelf kennen toch het bedrijf door en door?”

Het glazen plafond: familiebedrijven doen het beter

De laatste decennia is er veel inkt gevloeid over het aanhoudende onevenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies, onder meer in het bedrijfsleven. Hoewel er een positieve evolutie is, blijft genderevenwicht toch een pijnpunt. Maar uit recent onderzoek blijkt wel dat familiebedrijven een voortrekkersrol te vervullen.
Opvolging
Governance

Van de Velde: naar de vierde generatie zonder familiale leiding

Wanneer een familiaal ondernemer de pensioenleeftijd bereikt, kan hij drie dingen doen: kiezen voor familiale opvolging, verkopen of de eigendom houden en het bedrijf door een externe manager laten leiden. Familiebedrijf Van de Velde kiest resoluut voor de derde optie. Voor het eerst in zijn bijna honderdjarige geschiedenis zal Van de Velde namelijk geen familielid aan het roer hebben. In een interview in De Morgen lichtte Herman Van de Velde deze evolutie toe, en gaf hij meteen een aantal wijze overwegingen mee.
Governance

Waarmee houdt uw raad van bestuur zich bezig?

Nog al te vaak stellen we vast dat bestuursvergaderingen in wezen beperkt blijven tot een bespreking van het operationele, van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit is echter niet waar een raad van bestuur zou mogen mee bezig zijn.
Governance
Familie

Harmonie en het belang van het familiaal charter

In een familiebedrijf is het cruciaal dat het bedrijf de steun geniet van een eendrachtige familie. In veel families gaat men uit van tradities en ongeschreven, soms onuitgesproken, afspraken. Maar dat volstaat niet. Zeker wanneer het aantal betrokken familieleden groter en complexer wordt, is governance van de familie nodig. Het familiaal charter vormt daarvan een belangrijke pijler.
Familie

Tips voor co-preneurs, partners die samen het familiebedrijf runnen

Co-preneurs zijn levenspartners die samen een bedrijf bezitten en runnen. Hoewel dit een vaak voorkomende situatie is, is er nog niet erg veel onderzoek gebeurd naar de invloed van dergelijke werkrelatie op het bedrijf en in het bijzonder de sterktes en mogelijke uitdagingen die hieraan verbonden zijn.